สู่เส้นทางบุญ
พระอาจารย์มนตรา จิตตฺภาโร  พระอาจารย์ มนตรา  จิตฺตภาโร ประธานมูลนิธิพบธรรมนำสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่สั
 การปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่   กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่สังเวชนียสถาน อาคารอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีการปฏิบัต
การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง                 กำหนดการงานวันนัดพบธรรม นัดพบสุข ณ ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่สังเวชนียสถาน         &
กฐินกตัญญูพุทธมหามงคลกฐินกตัญญูพุทธมหามงคล    วันอาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖   สุุดยอดบุญเพื่อเติมเต็มความสำเร็